На главную Законы и Wi-Fi ТАРИФЫ на работы (услуги) Государственного предприятия „Украинский государственный центр радиочастот”, связанные с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и выделением номерного ресурса
24.08.2019
Все для Wi-Fi
Беспроводное оборудование Wi-Fi Антенны Соединители, Разъемы, Кабель для WiFi


Расширенный поиск
Все про Wi-Fi
Что такое...

Антенны Wi-Fi

Антенны Wi-Fi – используются для усиления сигнала от Wi-Fi оборудования. Их применение позволяет увеличить зону покрытия беспроводной сети и уменьшить влияние широкополосных помех, что в сумме обеспечивает стабильную работу канала связи и увеличение скорости передачи данных. Антенны могут иметь исполнение для установки внутри помещений, и для внешнего использования. ...

подробнее...

ТАРИФЫ на работы (услуги) Государственного предприятия „Украинский государственный центр радиочастот”, связанные с пользованием радиочастотным ресурсом Украины и выделением номерного ресурса

Законы и Wi-Fi

ТАРИФИ на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з питань регулювання зв’язку України 11.12.2008 № 1256
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р.за  № 1238/15929

1. Загальні положення

1. Тарифи на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу (далі – Тарифи), є чинними на всій території України.
2. Ці Тарифи поширюється на всіх користувачів радіочастотного ресурсу (далі – РЧР) та операторів телекомунікацій незалежно від юридичного статусу та форм власності.
3. Тарифи наведено без урахування податку на додану вартість, який нараховується згідно з чинним законодавством.
4. Державне підприємство „Український державний центр радіочастот” (далі – УДЦР) має право за погодженням з Національною комісією з питань регулювання зв’язку України знижувати рівень Тарифів не більше ніж на 40 відсотків, але не нижче рівня витрат УДЦР, пов’язаних з виконанням відповідних робіт.
5. Дозвіл імпортеру згідно із статтею 13.2 цих Тарифів оформляється за умови наявності у виробника діючого дозволу на ввезення відповідного типу (моделі) термінала з терміном дії дозволу виробника, отриманого відповідно до статті 13.1 цих Тарифів.
6. У разі продовження терміну дії дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу (далі – РЕЗ) іноземними користувачами на наступні три місяці справляється плата в розмірі 50 відсотків від відповідної статті 40 цих Тарифів.
7. У разі зміни типу РЕЗ, що не потребує розрахунків електромагнітної сумісності (далі – ЕМС), надається новий висновок щодо ЕМС з оплатою 25 відсотків від відповідної статті 1 цих Тарифів.
8. Наведені в статтях 2 та 3 тарифи визначені для сільської місцевості. У разі використання РЕЗ або випромінювального пристрою (далі – ВП) в адміністративних межах міст Києва, Сімферополя, Севастополя та обласних центрів розмір оплати збільшується згідно з коефіцієнтом, який враховує ускладнення ЕМС у містах і дорівнює 2,0.
В адміністративних межах міст з чисельністю населення 0,5 млн і більше, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,7.
В адміністративних межах міст та селищ – районних центрів з чисельністю населення менше 0,5 млн, крім вищезазначених, коефіцієнт дорівнює 1,5.
Підставою для віднесення населених пунктів до однієї з передбачених цим пунктом категорій є довідник “Чисельність наявного населення України”, що видається Державним комітетом статистики України. У разі, якщо в цьому довіднику населений пункт, у якому передбачається створення радіомережі, відсутній, уважається, що цей населений пункт є селом і в цьому випадку коефіцієнт ускладнення електромагнітної обстановки не застосовується.
9. Тарифи в статті 2 визначені для базових станцій рухомої служби радіозв’язку. У разі виконання робіт, передбачених статтею 2 цих Тарифів, для стаціонарних абонентських станцій рухомої служби радіозв’язку до відповідної статті 2 цих Тарифів застосовується коефіцієнт 0,5.
10. У разі проведення вимірювань параметрів РЕЗ радіорелейного зв’язку на місці їх експлуатації до статей 15.1 та 15.2 цих Тарифів застосовується понижувальний коефіцієнт 0,5.
11. У разі проведення заходів із вивільнення смуг радіочастот (конверсії радіочастот) оплата виконання робіт щодо здійснення радіочастотних присвоєнь в інших смугах частот згідно із статтями 1 і 2 цих Тарифів здійснюється з коефіцієнтом 0,7.
12. При втраті оригіналу дозволу на експлуатацію, реалізацію або висновків щодо ЕМС РЕЗ або ВП плата за оформлення та видачу дубліката справляється в повному розмірі.
13. У всіх випадках застосування Тарифів для визначення розміру плати стосовно конкретного РЕЗ або ВП використовуються технічні параметри, зазначені в дозволі на експлуатацію.
14. Тарифи на виконання робіт щодо проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації і проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації, що наведені в статтях 14 та 15, установлені за виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості пробігу автотранспорту. Вартість пробігу автотранспорту до місця виконання робіт визначається калькуляцією в кожному конкретному випадку.
15. Для РЕЗ, що використовують один номінал частоти випромінювання у різних напрямках, застосовуються відповідні тарифи статей 1 і 2 для кожного напрямку випромінювання.
16. Якщо до окремих статей Тарифів передбачено застосування декількох коефіцієнтів, то сумарний результат визначається методом перемноження індексів усіх коефіцієнтів та номінального значення, передбаченого цією статтею.
17. Оплата за всі види робіт (послуг), не визначені цими Тарифами, здійснюється на договірних засадах.

2. Терміни та їх визначення

У цих Тарифах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
Базова станція – один або декілька стаціонарних РЕЗ з допоміжним обладнанням, розташованих у визначеному місці і призначених для забезпечення роботи інших РЕЗ у мережі радіозв’язку.
Стаціонарний радіоелектронний засіб – РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі (радіолінії) визначається фіксованими географічними координатами.
Стаціонарна абонентська станція – РЕЗ, який розміщується у фіксованому пункті з конкретними постійними географічними координатами і призначений для передачі та/або приймання радіосигналів у радіомережі.
Рухомий радіоелектронний засіб - РЕЗ, місцезнаходження якого в радіомережі не визначається фіксованими географічними координатами.
Мережа радіозв’язку – сукупність РЕЗ (стаціонарних та/або рухомих), що спільно використовують номінали (смуги) радіочастот та поєднані в єдиному технологічному процесі забезпечення інформаційного обміну.
Радіочастотний моніторинг - збирання, оброблення, збереження та аналіз даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот.
Параметри радіочастотного присвоєння – сукупність технічних характеристик РЕЗ (ВП), параметрів випромінювання у визначеному місці встановлення, що визначають умови ЕМС цього РЕЗ (ВП).
Коди послуг – послуги „700”, „800”, „900” та інші, передбачені розділом 4.
MNC – мобільний код мережі.
ЗС VSAT-Ku – земна станція типу VSAT (very small aperture terminal) в Ku-діапазоні (10,95-11,2 ГГц; 11,45-11,7 ГГц; 12,5-12,75 ГГц; 13,75-14,5 ГГц) з діаметром параболічної антени до 2 м та максимальною еквівалентною ізотропно-випромінювальною потужністю до 50 дБВт включно.
Інші терміни, які застосовуються в цих Тарифах, уживаються в значенні, наведеному в Законах України „Про радіочастотний ресурс України”, “Про телекомунікації” та Регламенті радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку.

3. Порядок оплати робіт за радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування
3.1. Роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП у смугах радіочастот загального користування виконує УДЦР на платній основі за господарськими договорами з користувачами РЧР. Перелік РЕЗ, ВП, що підлягають моніторингу та забезпеченню ЕМС, наводиться у відповідних підписаних обома сторонами додатках до господарських договорів.
3.2. Розмір оплати за роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП визначається розділом ІІ цих Тарифів.
3.3. Виконання робіт з радіочастотного моніторингу оформляється щомісяця актами виконаних робіт.
3.4. УДЦР оформляє рахунки на оплату за виконані роботи та разом з додатками до господарських договорів, актами виконаних робіт і податковими накладними надсилає користувачам РЧР.
3.5. Користувач РЧР у визначений договором термін після виставлення рахунку здійснює оплату за виконані УДЦР роботи з радіочастотного моніторингу та забезпечення ЕМС РЕЗ, ВП.
3.6. У разі, якщо дозвіл на експлуатацію РЕЗ або ВП було отримано користувачем РЧР у поточному місяці, вартість робіт з радіочастотного моніторингу сплачується за повний місяць.
У разі припинення користувачем РЧР експлуатації РЕЗ або ВП вартість робіт з радіочастотного моніторингу сплачується за повний поточний місяць.
3.7. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що призначені для використання виключно в умовах надзвичайного або воєнного стану, за умови їх спеціальної реєстрації як таких, а також РЕЗ та ВП, що перебувають на консервації на підприємствах відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.97 № 1183 “Про порядок консервації основних виробничих фондів підприємств”, не справляється.
3.8. Плата за роботи з радіочастотного моніторингу РЕЗ, що працюють виключно на частотах виклику в разі стихійного лиха та з метою врятування людського життя, не справляється.

Розділ І
Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з розглядом заявочних документів, присвоєнням радіочастот, призначенням позивних сигналів, підготовкою висновків, оформленням дозволів


статті

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Розмір оплати, грн

1

2

3

4

1

Розгляд заяви про видачу висновків щодо ЕМС:

   

1.1

Короткохвильового,
ультракороткохвильового,
транкінгового,
пейджингового радіозв’язку,
радіозв’язку берегових та суднових станцій

за номінал частоти стаціонарного РЕЗ

90,00

1

2

3

4

1.2

Цифрового стільникового радіозв’язку:
D-АMPS, GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000, IMT-2000 (UMTS)

за номінал частоти РЕЗ

135,00

1.3

Цифрового стільникового радіозв’язку:
GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 – при впровадженні режиму стрибків за частотою („frequency hopping”)

за базову станцію

220,00

1.4

Радіозв‘язку передавання даних,
цифрової безпровідної телефонії мереж радіозв’язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT,
радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній

за базову станцію

30,00

1.5

Мультимедійного,
мультисервісного,
широкосмугового радіодоступу

за РЕЗ

135,00

1.6

Радіорелейного зв’язку

за РЕЗ

60,00

1.7

Багатоканального наземного телерадіомовлення

за РЕЗ

140,00

1.8

Радіолокації,
радіонавігації,
супутникового радіозв’язку,
телеметрії та телеуправління супутникових мереж

за РЕЗ

105,00

1.9

Звукового мовлення,
телевізійного мовлення

за РЕЗ

100,00

1.10

Радіотелеметрії та радіодистанційного керування,
радіотелеметрії охоронних і пожежних систем,
телеметрії та радіодистанційного керування 

за номінал частоти

45,00

1.11

Випромінювальні пристрої

за ВП

75,00

1.12

Інших радіотехнологій, що не ввійшли до статей 1.1 ? 1.11

за номінал частоти РЕЗ

45,00

2

Розрахунок електромагнітної сумісності РЕЗ

   

2.1

Короткохвильового,
ультракороткохвильового,
транкінгового,
пейджингового радіозв’язку, за висоти підвісу антени:

за номінал частоти базової та стаціонарної абонентської станцій

 

2.1.1

- до 10 м включно

 

400,00

2.1.2

- понад 10 до 37 м включно

 

475,00

2.1.3

- понад 37 до 75 м включно

 

570,00

2.1.4

- понад 75 м

 

685,00

2.2

Радіозв’язку берегових та суднових станцій

за номінал частоти для берегового РЕЗ

485,00

2.3

Цифрового стільникового радіозв’язку:
D-АMPS, GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000, IMT-2000 (UMTS)

за номінал частоти в кожному секторі базової станції

420,00

1

2

3

4

2.4

Цифрового стільникового радіозв’язку:
GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800 – при впровадженні режиму стрибків за частотою („frequency hopping”)

за базову станцію

665,00

2.5

Мультимедійного,
мультисервісного,
широкосмугового радіодоступу

за номінал частоти РЕЗ

495,00

2.6

Широкосмугового радіодоступу (при формуванні радіосигналу за методом стрибків за частотою (FHSS)

за РЕЗ

495,00

2.7

Радіорелейного зв’язку в діапазоні частот:

за номінал частоти РЕЗ

 

2.7.1

- до 10 ГГц включно

 

990,00

2.7.2

- понад 10 до 17 ГГц включно

 

665,00

2.7.3

- понад 17 ГГц

 

330,00

2.8

Багатоканального наземного телерадіомовлення

за номінал частоти РЕЗ

80,00

2.9

Супутникового радіозв’язку:

за номінал частоти РЕЗ

 

2.9.1

- ЗС VSAT-Ku

 

165,00

2.9.2

- центральної земної станції (HUB), земної станції фідерної лінії радіомовної супутникової служби (супутниковий телепорт)

 

990,00

2.9.3

- інші земні станції (за винятком рухомих)

 

320,00

2.10

Радіолокації,
радіонавігації,
радіотелеметрії та радіодистанційного керування,
радіотелеметрії охоронних і пожежних систем,
телеметрії та радіодистанційного керування 

за номінал частоти РЕЗ

230,00

2.11

Звукового мовлення,
телевізійного мовлення

за РЕЗ

1035,00

2.12

Радіозв’язку передавання даних,
цифрової безпровідної телефонії мереж радіозв’язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT,
радіоподовжувачів абонентських телефонних ліній

за базову станцію

485,00

2.13

Інших радіотехнологій, що не ввійшли до статей 2.1 ? 2.12

за номінал частоти РЕЗ

330,00

3

Підбір радіочастоти з розрахунком ЕМС РЕЗ:

   

3.1

Короткохвильового,
ультракороткохвильового,
транкінгового,
пейджингового радіозв’язку, за висоти підвісу антени:

для однієї мережі радіозв’язку - за номінал частоти РЕЗ

 

3.1.1

- до 10 м включно

 

480,00

3.1.2

- понад 10 до 37 м включно

 

570,00

3.1.3

- понад 37 до 75 м включно

 

684,00

3.1.4

- понад 75 м

 

822,00

1

2

3

4

3.2

Радіорелейного зв’язку

за номінал частоти РЕЗ

 

3.2.1

- до 10 ГГц включно

 

1188,00

3.2.2

- понад 10 до 17 ГГц включно

 

798,00

3.2.3

- понад 17 ГГц

 

396,00

3.3

Мультимедійного,
мультисервісного,
широкосмугового радіодоступу

за номінал частоти РЕЗ

594,00

3.4

Звукового мовлення,
телевізійного мовлення

за РЕЗ

1830,00

3.5

Інших радіотехнологій, що не ввійшли до статей 3.1 ? 3.4

за номінал частоти РЕЗ

480,00

4

Міжнародна координація параметрів одного радіочастотного присвоєння з однією адміністрацією зв’язку:

за номінал частоти

 

4.1

Звукового мовлення,
телевізійного мовлення

 

410,00

4.2

Інших радіотехнологій

 

320,00

5

Оформлення висновків щодо ЕМС РЕЗ та ВП

за висновок

40,00

6

Розгляд заявочних документів про надання дозволів на експлуатацію РЕЗ,  що не потребують розрахунків ЕМС

за РЕЗ

10,00

7

Оформлення, переоформлення та продовження дії дозволу на експлуатацію РЕЗ, ВП:

за дозвіл

 

7.1

Стаціонарних РЕЗ і ВП, для яких проводились розрахунки ЕМС

 

40,00

7.2

Інших РЕЗ

 

10,00

8

Оформлення та подача документів на реєстрацію (нотифікацію) параметрів одного радіочастотного присвоєння або судна в Міжнародному союзі електрозв’язку

за радіочастотне присвоєння

135,00

9

Оформлення дозволу (ліцензії) на експлуатацію радіообладнання судна:

   

9.1

Дозвіл на експлуатацію суднової (річкової) станції

за дозвіл

55,00

9.2

Ліцензія суднової (морської) станції

за ліцензію

85,00

10

Призначення сигналів розпізнавання (позивних, номерів вибіркового виклику, ідентифікаторів морської рухомої служби) береговим та судновим радіостанціям

за сигнал

50,00

11

Призначення спеціального та вкороченого позивного сигналу служби аматорського радіозв’язку, аматорського супутникового радіозв'язку та оформлення відповідного дозволу

за сигнал

40,00

12

Оформлення дозволу на ввезення (тимчасове ввезення) з-за кордону в Україну РЕЗ та ВП (крім терміналів)

за РЕЗ або ВП

10,00

1

2

3

4

13

Оформлення дозволу на ввезення (тимчасове ввезення) з-за кордону в Україну терміналів (мобільних телефонів, телефонних апаратів для провідного зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою):

   

13.1

- для виробника – при авторизованих поставках виробниками на умовах СІР Україна або DDP Україна

за модель (кожної модифікації)

37850,00

13.2

- для імпортера – за наявності дозволу на ввезення моделі у виробника при авторизованих поставках ним на умовах СІР Україна

за дозвіл

40,00

13.3

- при ввезенні імпортерами поза режимом авторизованих поставок виробником

за термінал

8,00

14

Проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці експлуатації (без проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП):

за РЕЗ, ВП

 

14.1

- першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований в межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 

 

350,00

14.2

- першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 

 

415,00

14.3

- кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ або ВП, розташованого за тією самою адресою, що й перший 

 

30,00

15

Проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації:

   

15.1

- першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, що розташований у межах обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 

 

605,00

15.2

- першого приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, що розташований за межами обласного центру, міст Києва, Сімферополя, Севастополя 

 

1075,00

15.3

- кожного наступного приймача-передавача стаціонарного РЕЗ, розташованого за тією самою адресою, що й перший 

 

140,00

16

Розгляд технічної документації на розробку РЕЗ та іншого обладнання

за сторінку

30,00

17

Визначення можливості або неможливості застосування заявленого типу РЕЗ або ВП на території України

за РЕЗ, ВП

495,00

18

Видача дозволів на реалізацію в Україні РЕЗ, ВП: 

   

18.1

- розгляд заявочних матеріалів на предмет їх відповідності вимогам законодавства щодо надання дозволу на реалізацію РЕЗ та ВП

за заяву

80,00

1

2

3

4

18.2

- оформлення та видача дозволу

за дозвіл на кожний пункт реалізації

20,00

18.3

- розгляд заявочних матеріалів при зверненні заявника щодо відкриття додаткового (до діючих) пункту реалізації 

за заяву

80,00

18.4

- розгляд заявочних матеріалів при зверненні власника дозволу на реалізацію щодо зміни та доповнення переліку видів РЕЗ та ВП, реалізація яких дозволяється 

за заяву

20,00

18.5

- розгляд заявочних матеріалів при зверненні заявника щодо переоформлення дозволу

за заяву

40,00

19

Надання консультацій з підготовки та оформлення заявочних матеріалів, участь у роботі комісій та інше

за годину

20,00

20

Надання довідкових матеріалів

за сторінку

10,00

Розділ ІІ
Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з радіочастотним моніторингом
та забезпеченням ЕМС РЕЗ


статті

Радіотехнологія

Одиниця
виміру

Розмір оплати за місяць, грн

1

2

3

4

21

Радіозв’язок берегових та суднових станцій:

за номінал частоти стаціонарного РЕЗ, а для мережі радіозв’язку за відсутності стаціонарного РЕЗ - за номінал частоти мережі

20,00

22

Ультракороткохвильовий радіозв’язок:

за номінал частоти

 

22.1

Для мережі радіозв’язку за наявності стаціонарного РЕЗ, кількості РЕЗ у мережі:

   

22.1.1

- до 5 РЕЗ включно

 

21,00

22.1.2

- понад 5 до 15 РЕЗ включно

 

42,00

22.1.3

- понад 15 РЕЗ до 30 РЕЗ включно

 

84,00

22.1.4

- понад 30 РЕЗ до 50 РЕЗ включно

 

168,00

22.1.5

- понад 50 РЕЗ

 

336,00

22.2

Для мережі радіозв’язку за відсутності стаціонарного РЕЗ, за кількості РЕЗ у мережі:

   

22.2.1

- до 5 РЕЗ включно

 

27,30

22.2.2

- понад 5 до 15 РЕЗ включно

 

54,60

22.2.3

- понад 15 РЕЗ до 30 РЕЗ включно

 

109,20

22.2.4

- понад 30 РЕЗ до 50 РЕЗ включно

 

218,40

22.2.5

- понад 50 РЕЗ

 

436,80

23

Короткохвильовий радіозв’язок:

за номінал частоти стаціонарного РЕЗ

 

23.1

- за потужності передавача до 0,1 кВт включно

 

16,70

1

2

3

4

23.2

- за потужності передавача понад 0,1 до 1,0 кВт включно

 

33,40

23.3

- за потужності передавача понад 1,0 кВт

 

50,10

24

Пейджинговий радіозв’язок

за стаціонарний РЕЗ

76,70

25

Цифровий і аналоговий транкінговий радіозв’язок

за стаціонарний РЕЗ

42,10

26

Цифровий стільниковий радіозв’язок:

   

26.1

- GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800

за стаціонарний РЕЗ

181,30

26.2

- GSM-900, E-GSM, R-GSM, GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою („frequency hopping”)

за стаціонарний РЕЗ

138,80

26.3

- GSM-900, E-GSM, R-GSM, що працює у режимі стрибків за частотою („frequency hopping”)

за базову станцію

569,20

26.4

- GSM-1800, що працює у режимі стрибків за частотою („frequency hopping”)

за базову станцію

972,10

26.5

- IMT-2000 (UMTS)

за стаціонарний РЕЗ

160,00

26.6

- CDMA-450, CDMA-800, CDMA-2000

за стаціонарний РЕЗ

107,00

26.7

- D-AMPS

за стаціонарний РЕЗ

53,30

27

Цифрова безпровідна телефонія мереж радіозв’язку в системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT

за базову станцію

45,80

28

Радіозв‘язок передавання даних

за базову станцію

69,00

29

Широкосмуговий радіодоступ:

за базову станцію, ретранслятор

62,00

30

Радіорелейний зв’язок

за РЕЗ

 

30.1

- у діапазоні частот до 17 ГГц включно

 

145,00

30.2

- у діапазоні частот понад 17 ГГц

 

55,00

31

Радіолокація,
радіонавігація

за РЕЗ

11,30

32

Багатоканальне наземне телерадіомовлення

за РЕЗ

156,20

33

Мультимедійний,
мультисервісний радіодоступ

за базову станцію, ретранслятор

46,00

34

Супутниковий радіозв’язок,
телеметрія та телеуправління супутникових мереж:

за РЕЗ

 

34.1

- ЗС VSAT-Ku

 

83,30

34.2

- центральна земна станція (HUB),
земна станція фідерної лінії радіомовної супутникової служби (супутниковий телепорт)

 

900,00

34.3

- інші земні станції (за винятком рухомих)

 

300,00

35

Звукове мовлення:

за РЕЗ

 

35.1

- при потужності передавача до 0,1 кВт включно

 

61,30

35.2

- при потужності передавача понад 0,1 кВт до 1,0 кВт включно

 

101,70

35.3

- при потужності передавача понад 1,0 кВт

 

143,30

36

Телевізійне мовлення:

за РЕЗ

 

36.1

- при потужності передавача до 0,1 кВт включно

 

178,30

36.2

- при потужності передавача понад 0,1 кВт до 5,0 кВт включно

 

218,80

1

2

3

4

36.3

- при потужності передавача понад 5,0 кВт

 

260,40

37

Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній

за базову станцію

10,00

38

Радіотелеметрія та радіодистанційне керування,
радіотелеметрія охоронних і пожежних систем

за РЕЗ

5,00

39

Промислові, наукові, медичні випромінювальні пристрої 

за ВП

10,00

Розділ ІІІ
Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з оформленням дозволів на право ввезення та експлуатації РЕЗ на обумовлений термін в Україні іноземними користувачами


статті

Оформлення дозволів для РЕЗ радіотехнологій

Одиниця виміру

Розмір оплати, дол. США

1

2

3

4

40

Оформлення дозволу на ввезення та експлуатацію РЕЗ на строк до 3 місяців:

   

40.1

Супутникового радіозв’язку:

за РЕЗ

 

40.1.1

- рухомої

 

75,00

40.1.2

- репортажної (телевізійної, радіомовної)

 

850,00

40.1.3

- інших

 

200,00

40.2

Ультракороткохвильового, транкінгового радіозв’язку

за РЕЗ

10,00

40.3

РЕЗ інших радіотехнологій

за РЕЗ

150,00

41

Оформлення дозволу на ввезення в Україну радіоелектронних засобів для випробувань, виставок, ярмарків та ін., без права на експлуатацію

за РЕЗ

20,00

Розділ IV
Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з підготовкою висновків щодо виділення номерного ресурсу


статті

Види робіт (послуг)

Одиниця виміру

Розмір оплати, грн

1

2

3

4

42

Підготовка висновку щодо виділення номерного ресурсу:

за висновок

 

42.1

- до 499 номерів

 

1261,10

42.2

- від 500 до 999 номерів

 

1621,50

42.3

- 1000 номерів і більше

 

1981,80

43

Підготовка висновку щодо переоформлення аналогового номерного ресурсу на цифровий:

за висновок

 

1

2

3

4

43.1

- до 499 номерів

 

900,80

43.2

- від 500 до 999 номерів

 

1261,10

43.3

- 1000 номерів і більше

 

1621,50

44

Підготовка висновку щодо виділення коду пункту сигналізації СКС-7, коду мережі сигналізації у складі нумерації мережі СКС-7

за висновок

720,70

45

Підготовка висновку щодо виділення скороченого номера

за висновок

341,90

46

Підготовка висновку щодо виділення коду послуг

за висновок

341,90

47

Підготовка висновку щодо виділення коду MNC/NDC

за висновок

341,90

48

Підготовка висновку щодо виділення вивільненого номерного ресурсу

за висновок

341,90

Голова НКРЗ                                                        С. Колобов

www.ucrf.gov.ua